Menu

 ALGEMENE VOORWAARDEN

Opmerking vooraf

Onderstaande voorwaarden zijn stringent geformuleerd: niet-stringent geformuleerde voorwaarden zijn zinloos.

In de praktijk wordt er in het geval iemand moet annuleren wegens ziekte of overmacht, altijd een voor alle partijen acceptabele oplossing gevonden. 

Algemene voorwaarden open trainingen

Voor onze open  trainingen (met uitzondering van de opleiding Socratisch gespreksleider en Socraticus) gelden de volgende voorwaarden:

  • Inschrijving voor een training kan uitsluitend via het webformulier op onze website.­
  • Kosteloze annulering van de inschrijving kan gedurende veertien dagen na inschrijving.
  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training wordt 10% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training wordt 25% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de training wordt 40% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
  • Bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de training wordt 100% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
  • Een inschrijver heeft ten allen tijde het recht iemand anders in zijn of haar plaats aan een training te laten meedoen.

Algemene voorwaarden opleiding Socratisch gespreksleider en Socraticus

Voor de opleidingen Socratisch gespreksleider en Socraticus gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Inschrijving voor een training kan uitsluitend via het webformulier op onze website.­
 • Kosteloze annulering van de inschrijving kan gedurende 21 dagen na inschrijving.
 • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de training wordt 10% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training wordt 25% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% van de kosten voor deelname in rekening gebracht.
 • Een inschrijver heeft ten allen tijde het recht iemand anders in zijn of haar plaats aan een training te laten meedoen.

Incompany training – annulering

Bij annulering van een training proberen wij altijd met de klant tot een redelijk vergelijk of oplossing van de problemen te komen. Doorgaans lukt dit ook. In het uiterste geval brengen wij bij annulering van een training het volgende in rekening:

 • annulering op welk moment dan ook houdt in dat wij geen reiskosten in rekening brengen.
 • annulering binnen een week na ondertekening van de offerte: geen kosten.
 • annulering na de eerste week na ondertekening van de offerte, maar vier weken of langer voor aanvang van de training: 25% van de kosten.
 • annulering na vier weken voor aanvang van de training, maar langer dan twee weken daaraan voorafgaand: 50% van de kosten.
 • annulering minder dan twee weken voor aanvang van de training: 100% van de kosten.

Betalingsvoorwaarden en termijnen

– Na inschrijving ontvangt de klant een factuur die binnen twee weken na ontvangst dient te zijn voldaan.
– De opleidingen Socratisch gespreksleider en Socraticus kunnen desgewenst in termijnen worden betaald:

 • Termijn 1: € 500,- een maand na de factuurdatum.
 • Termijn 2: € 500,- twee maanden na de factuurdatum
 • Termijn 3: € 500,- drie maanden na de factuurdatum
 • Termijn 4: het resterende bedrag vier maanden na de factuurdatum

Restitutie

– Bolten Training kan een training annuleren bij overmacht of onvoldoende deelnemers. Het minimum-aantal deelnemers staat vermeld op de pagina van de betreffende training. De klant heeft in dat geval geen betalingsverplichting en heeft recht op teruggave van alle reeds gedane betalingen. Restitutie van betalingen zal geschieden binnen 14 dagen na annulering van de training.

Eigendom materialen

– Alle materialen die de cursist voorafgaand aan en tijdens de training krijgt, zijn eigendom van de cursist. Hij of zij is vrij het materiaal te gebruiken voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om materiaal uit readers en werkboeken te publiceren in boekvorm of via internet beschikbaar te maken voor derden.

Vetrouwelijkheid

– Informatie die door een cursist tijdens een training is verstrekt, zal op geen enkele wijze aan derden worden medegedeeld, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de cursist.

Klachtenprocedure

– Cursisten kunnen een klacht kenbaar maken over inhoudelijke, organisatorische of financiële aspecten van de training/opleiding.
– Klachten dienen aan ons kenbaar gemaakt te worden per email.
– Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden.
– Binnen twee weken na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener per email een ontvangstbevestiging van de klacht.
– De klacht wordt door ons vastgelegd in een klachtendossier.
– Binnen vier weken doet Bolten Training een voorstel naar de klager met oplossing voor het probleem. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen de vier weken op de hoogte gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven (maximaal vier weken).
– Is de klager akkoord met het voorstel, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.
– Is de klager niet akkoord, dan worden klacht en voorgestelde oplossing voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelaar, t.w. Mr. Drs. Merckens-Bekkers te Harmelen.
– De onafhankelijke beoordelaar beoordeelt of de voorgestelde oplossing recht doet aan de klacht of niet. Haar uitspraak en advies is bindend voor Bolten Training. Eventuele consequenties worden door Bolten Training binnen veertien dagen afgehandeld.
– Na afhandeling van de klacht wordt het klacht-dossier afgewerkt en gearchiveerd.
– Het klacht-dossier en de bijbehorende stukken worden gedurende drie jaar bewaard.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.